Натпревари по хемија 2020/2021

Соопштение
18.04.2021

Почитувани ученици и наставници,

имајќи ја предвид состојбата со пандемијата, која деновиве го достигнува максимумот,  општинскиот натпревар по хемија го одложуваме уште за две седмици, т.е. ќе се одржи на денот планиран за регионален натпревар по хемија: 7 мај 2021 година. Надежта е дека дотогаш ќе помине максимумот и ќе можеме, со сите мерки на претпазливост, да реализираме општински натпревари според планот – online со присуство во училиште.

Во меѓувреме, на секој ученик на е-пошта се пратени податоци за влез во програмата за online тестирање ClassMarker. Оние што не добиле податоци за најава, веднаш да ни пишат (откако ќе проверат и во spam, junk…)! Потоа ќе oрганизираме пробен тест (од дома) за запознавање со програмата, за да бидеме подготвени за 7 мај.

Конечниот список на учесници на општинскиот натпревар по хемија за средно образование може да се види ТУКА.

Следете информации на оваа веб страница и подготвувајте се!

Срдечен поздрав,

Секција за хемиско образование, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија
контакт: natprevar.hemija@gmail.com

Соопштение
26.03.2021

Почитувани ученици и наставници,

имајќи ја предвид актуелната состојба со ширењето на корона вирусoт и извршените консултации со менторите, донесена е одлука за одложување на општинскиот натпревар предвиден за 2 април за 3 седмици и тој ќе се одржи на 23 април на претходно предвидениот начин (со online тестирање во училиште).

Подготвувајте се, следете ги препораките и чувајте се!

Срдечен поздрав,

Секција за хемиско образование, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија
e-пошта: natprevar.hemija@gmail.com 

Соопштение
22.03.2021

Почитувани ученици и наставници,

пријавувањето за натпреварите за оваа година заврши и ова е списокот на пријавени ученици за општински натпревар (означените со сино се учениците ослободени од општински натпревар како членови на селекцијата која се подготвува за меѓународни натпревари, со зелено се учениците со регулирана котизација, необоените да достават потврда за регулирана котизација за да се натпреваруваат). Проверете дали е точно внесена категоријата и јазикот на кој ќе се натпреварувате и реагирајте веднаш доколку е потребна корекција.

Општинскиот натпревар се планира да се одржи со присуство, секој во своето училиште, со строго почитување на пропишаните владини протоколи за организирање и реализирање на натпревари за ученици (Протокол бр. 75 за основно, бр. 76 за средно образование: https://vlada.mk/protokoli-koronavirus). За тоа е неопходна поддршката од вашите наставници и директорите на училиштата и строго почитување на мерките за заштита и одговорно однесување на сите нас.

Натпреварот ќе се реализира со решавање на тест online за време од 45 минути и за тоа е неопходно секој ученик да има свој компјутер (од училиштето или личен) и да се приклучи со свое корисничко име и лозинка. Токму поради ова, при пријавувањето беше неопходно да се внесе лична е-пошта на секој ученик и на 3-4 дена пред натпреварот проверете си ја вашата е-пошта каде секој ќе добие податоци за најава. Запишете си ги овие податоци и понесете ги со себе на денот на натпреварот – со нив ќе се најавите за решавање на тестот на општинскиот натпревар. Доколку некој не ги добие овие податоци - веднаш да ни се обрати на е-пошта: natprevar.hemija@gmail.com.

Со наставниците-ментори ќе оствариме online средба оваа недела за договор за организацијата и реализацијата на натпреварот (очекувајте покана за средбата на e-mail).

Срдечен поздрав,

Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија
контакт: natprevar.hemija@gmail.com

 

Соопштение
17.02.2021

Почитувани ученици и наставници,

пријавувањето за овогодишниот натпревар по хемија за учениците од средните училишта во Македонија во организација на Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) е отворено.
Правилата се дефинирани во Правилникот за организација и реализација на натпреварите (даден подолу), а основните принципи на натпреварите си остануваат исти:
- натпреварот се одржува во 4 категории дефинирани според програмата по хемија за гимназиско образование:  I, II, III и IV година/категорија (стручните училишта треба да се вклопат во овие категории според изучуваните теми наведени на веб страницата на БРО);
- право на пријавување за општински натпревар има секој ученик од средно училиште во Македонија;
- пријавувањето го координира наставникoт-ментор, кој пополнува електронска пријава за секој ученик на дадената веб страница (задолжително да се внесат е-mail адреси и од учениците и од наставниците).
За оваа година, Државната комисија за натпревари по хемија во консултации со наставниците по хемија од основните и средните училишта донесе одлука  општинските натпревари да се организираат online, но со физичко присуство во училиштата. Натпреварот ќе се организира во секое училиште од каде што ќе има пријавени ученици со следење и снимање на текот на натпреварот преку платформата MS Teams за да се обезбеди објективност и веродостојност на постигнатите резултати.
Општинските натпревари ќе бидат организирани на 2 април од 12 часот, а во зависност од бројот на пријавени ученици во сите 4 категории може да има и втор термин за тестирање (од 14 часот). За организацијата на натпреварот и почитувањето на здравствените протоколи ќе биде одговорен наставникот – координатор, секој во своето училиште. За непречено одвивање на натпреварот ќе биде потребен компјутер или таблет за секој натпреварувач, по еден компјутер со камера и микрофон во секоја училница и стабилна интернет врска.
За учество на натпреварот се плаќа котизација од 300 денари за секој ученик. Пример за уплатница е даден подолу. Внимавајте при пополнување на цел на дознака: Име и презиме на ученикот (натпреварувач), училиште и категорија. Уплатата треба да се направи најдоцна до 15.03.2021 година.
Учениците кои минатата година се пласираа за регионален натпревар, оваа година се ослободени од плаќање на котизација, но мора да се пријават!

Формуларот за пријавување може да го пополните ТУКА.

Задолжително треба да се внесе точен e-mail на секој ученик.
Веб регистрацијата ќе биде отворена до 05.03.2021 година во 18:00 часот!

За уплата со фактура обратете се со барање за фактура на e-mail: natprevar.hemija@gmail.com најдоцна до 05.03.2021 година и наведете за кое училиште и за кои ученици е фактурата.

Темите за општински натпревар се според скратената програма и тоа за:
- I година: заклучно со јонска и ковалентна врска,
- II година: заклучно со протолитички реакции и pH,
- III година: заклучно со алкохоли,
- IV година: биохемија и хемиско сметање (повторување од I година).
За регионален и државен натпревар за I, II, III и IV категорија треба да се совлада и кусиот дополнителен материјал со цел проширување на знаењата од темите кои се изучуваат во соодветната година (даден подолу),

ПРИЈАВЕТЕ СЕ И ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ!

Срдечен поздрав,
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

Соопштение
02.02.2021

Почитувани ученици и наставници,


Ве информираме дека оваа година, Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, акредитирано здружение од МОН, ќе ги организира и реализира натпреварите по хемија за учениците од средно образование водејќи грижа за актуелните околности.


Во договор со акредитираните здруженија од МОН за организирање на натпревари за учениците од средните училишта по наставните предмети хемија, биологија, физика, математика и информатика,
термините за натпреварите по хемија за учениците од средните училишта за 2020/21 година година се:

  • 2 април 2021 година – општински натпревари,
  • 7 мај 2021 година – регионални натпревари,
  • 28-30 мај 2021 година – државен натпревар.

Детали за пријавувањето, организацијата и реализацијата ќе бидат наскоро објавени.


ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ И СЛЕДЕТЕ ГИ ИЗВЕСТУВАЊАТА!

 

 

14-ти Студентски конгрес на СХТМ

30 септември до 2 октомври, 2021, Скопје

Вести