Членарина за 2024 година

Почитувани колеги,

Ги молиме сите кои сакаат да бидат активни членови на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија во 2024 г. да уплатат членарина во вредност од 500 ден. Молиме уплатата да ја извршите најдоцна до крајот на февруари 2024 г. (членарината после овој рок ќе изнесува 700 ден.).

Котизацијата за студенти на додипломски студии на универзитетите во Македонија е 250 ден.

Котизацијата може да се уплати на жиро сметка (на ПП 30 уплатница) според податоците дадени подолу, или електронски со картичка преку следниот линк https://pay.elements.sctm.mk/ со избирање на опцијата custom price.

 –  цел на дознака: членарина 2024 за име и презиме

–  повикување на број на задолжување: 0

–  назив на примач: СХТМ Скопје

–  трансакциска сметка на примачот: 300000001352895

–  банка на примач: Комерцијална банка

–  износ МКД: 500

–  повикување на број на одобрување: членарина 2024 за име и презиме

–  шифра: 563

 

Со почит,

Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ