III International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP-2019), 12-14 September 2019, Pristina, Kosovo

Термини за натпревари по хемија

Дел од позначајните активности предвидени за 2019 г. се:

Како што ви е познато членовите на СХТМ имаат посебни повластици ако учествуваат во овие активности.

Со почит,

Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ