Натпревари по хемија 2017/2018

Соопштение
20.02.2018

Почитувани ученици и наставници,

пријавувањето за овогодишниот натпревар по хемија за учениците од средните училишта во Македонија во организација на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) заврши.

Конечниот списокот со пријавените ученици е даден ТУКА. Во него се означени со зелено имињата на учениците со регулирана котизација, а останатите немаат право на учество на натпреварот (ако имаат на време уплатена котизација која не е евидентирано, веднаш да пратат уплатница на e-mail).

- Општински натпревар на 24 февруари 2018 ќе се одржи во следните општини и категории (онаму каде што е категоријата е означена со жолто во списокот):
Карпош (категорија I), Центар (категорија I, II), Куманово (категорија I, II), Свети Николе (категорија I), Струга (категорија I), Велес (категорија III), Кавадарци (категорија I), Битола (категорија I, II, III), Прилеп (категорија I, II), Берово (категорија III), Радовиш (категорија I), Струмица (категорија I), Штип (категорија II).

- Правилата за општински натпревар прочитајте ги ТУКА.

- Директно на регионален натпревар ќе се натпреваруваат оние каде категоријата е означена со зелено во дадениот список (според Правилникот), како и членовите на селекцијата, која се подготвува за IChO2018 – означени со темно црвена боја во списокот.

- Менторите од општините каде ќе се одржи општински натпревар ќе бидат контактирани за организација на општинскиот натпревар. Од практични причини, во општините каде има малку натпреварувачи на општинскиот натпревар, натпреварот може да се одржи во основното училиште кое е домаќин на општинскиот натпревар по хемија за ученици од основното образование.

- Правилата за менторите и домаќинот прочитајте ги ТУКА.

 

ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ ЗА НАТПРЕВАР!

Срдечен поздрав,
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија,

контакт e-mail: natprevar.hemija@gmail.com
web: http://sctm.mk/natprevari-2018-mk.htm
https://www.facebook.com/sctmacedonia

 

Соопштение
17.02.2018

Ажурираната листата на пријавените ученици со регулирана котизација е дадена ТУКА (оние без котизација немаат право да се натпреваруваат). Општините каде ќе се одржат општински натпревари ќе бидат објавени во понеделник, а местата на одржување ќе бидат објавени во среда.

Соопштение
12.02.2018

Почитувани ученици и наставници,

пријавувањето за овогодишниот натпревар по хемија за учениците од средните училишта во Македонија во организација на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) заврши.

Списокот со пријавените е даден ТУКА (подредени според: регион, општина, категорија, училиште). Во него се означени со зелено имињата на учениците со регулирана котизација. За да имаат право на учество, останатите мора да уплатат котизација веднаш: рокот за уплата од 9 февруари е продолжен до 12 февруари-понеделник!
Проверете и дали се во ред вашите податоци во списокот!

Во зависност од бројот на пријавени ученици/училишта/општини по категории со регулирана котизација, по проверката на котизациите ќе биде објавено каде ќе има општински натпревар, во согласност со Правилникот. Директно на регионален натпревар ќе се натпреваруваат членовите на пошироката селекција, која се подготвува за IChO2018 (означени со темно црвена боја во списокот).

ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ ЗА НАТПРЕВАР!

Срдечен поздрав,
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија,

контакт e-mail: natprevar.hemija@gmail.com
web: http://sctm.mk/natprevari-2018-mk.htm

https://www.facebook.com/sctmacedonia

 

Соопштение
08.02.2018

Почитувани ученици и наставници,

пријавувањето за овогодишниот натпревар по хемија за учениците од средните училишта во Македонија во организација на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) е отворенo до 9 февруари 2018 год. до 23:59 часот

Формуларот за пријавување се пополнува ТУКА.

Списокот со пријавените до 7 февруари е даден ТУКА. Потсетуваме дека за учество на натпреварите мора да се регулира и котизацијата (упатство-подолу во претходното соопштение).

ПРИЈАВЕТЕ СЕ И ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ!

Срдечен поздрав,
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија,

контакт e-mail: natprevar.hemija@gmail.com
web: http://sctm.mk/natprevari-2018-mk.htm

https://www.facebook.com/sctmacedonia

 

Соопштение
29.12.2017

Почитувани ученици и наставници,
пријавувањето за овогодишниот натпревар по хемија за учениците од средните училишта во Македонија во организација на Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) е отворено.

Формуларот за пријавување се пополнува ТУКА.

Во меѓувреме се реализираа подготовките на учениците за Македонската хемиска олимпијада за избор на членови на македонскиот тим за Mеѓународната олимпијада по хемија (IChO2018), која се одржува на 29.12.2017 год. на Институтот за хемија при природно-математичкиот факултет во Скопје (резултатите ќе бидат објавени тука). Селектираните ученици ќе поминат низ подготовки и од нив ќе биде селектирана 4-члената македонска екипа за IChO2018 која ќе се одржи во Прага и Братислава во јули 2018 год. Среќно!

Термините за натпреварите по хемија за учениците од средните училишта за 2017/18 година година се:

  • 24 февруари 2018 - општински
  • 24 март 2018 - регионален
  • 5 мај 2018 -  државен

Правилата се дефинирани во Правилникот за организација и реализација на натпреварите (даден подолу), а основните принципи на натпреварите си остануваат исти:
- право на пријавување за општински натпревар има секој ученик
- натпреварот се одржува во 4 категории дефинирани според програмата за гимназиско образование: I, II, III и IV година/категорија, а за стручните училишта според табелата дадена подолу во Категории
- темите од тековната година за општински, регионален и државен натпревар се дадени во документот Распоред на темите подолу на страницава
- за регионален и државен натпревар за I, II и III категорија треба да се совлада и кусиот дополнителен материјал со цел проширување на знаењата од темите кои се изучуваат во соодветната година (даден подолу)
- пријавувањето го координира наставникoт-ментор, кој пополнува електронска пријава за секој ученик на дадената веб страница (задолжително да се внесат е-mail адреси и од учениците и од наставниците)
- веб регистрацијата ќе биде отворена до 9 февруари 2018 год. до 23:59 часот
- за учество на натпреварот се плаќа котизација од 300 денари за секој ученик. Пример за уплатница е даден долу и во неа задолжително треба да биде внесено име/имиња на учениците за кои е уплатата. За уплата со фактура обратете се со барање за фактура на e-mail: natprevar.hemija@gmail.com и наведете за кое училиште и за кои ученици е уплатата. Уплатата треба да се направи најдоцна до 9 февруари 2018 год.

 

ПРИЈАВЕТЕ СЕ И ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ!

Срдечен поздрав,
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

контакт e-mail: natprevar.hemija@gmail.com
web: http://sctm.mk/natprevari-2018-mk.htm
https://www.facebook.com/sctmacedonia

ДОКУМЕНТИ:

25ти Конгрес на СХТМ

19-22 септември, 2018, Охрид

Вести