Натпревари по хемија 2018/2019

Соопштение
17.01.2019

Почитувани наставници и ученици,

Со задоволство Ве информираме дека секојдневно пристигнуваат пријави за учество на натпреварот по хемија, кој оваа година се одржува по шести пат во организација на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија.
Би сакале да Ве информираме дека, врз основа на петгодишното искуство, а имајќи ги предвид и Вашите укажувања, од оваа година, со одлука на Државната комисија за натпревари по хемија при СХТМ сите пријавени ученици ќе се натпреваруваат на општински натпревар, а на регионален натпревар ќе се квалифицира најдобро пласираниот ученик од општинскиот натпревар, а листата на ученици кои се пласираат на регионален натпревар потоа ќе се надополни со ученици кои освоиле определен број бодови во соодветната категорија (овој број бодови го одредува ДКНХ, по добивање на конечните ранг листи по категории од сите општини во Македонија). На државен натпревар ќе се квалифицираат првите тројца најдобро пласирани ученици од секој регион во секоја категорија, доколку имаат освоено и најмалку 40 % од вкупниот број поени. Листата на ученици кои обезбедуваат пласман на државен натпревар потоа се надополнува со ученици кои освоиле определен број бодови во соодветната категорија (овој број бодови го одредува ДКНХ, по добивање на конечните ранг листи по категории од сите региони во Македонија).
Овој принцип успешно се применува на натпреварите по хемија за основно образование и обезбедува рамноправен третман на сите пријавени ученици од самиот почеток на натпреварите (независно од бројот), како и пласман на регионален натпревар на ученици од секоја општина водејќи притоа сметка и за нивното постигнување.

Драги наставници,
доколку имате желба поактивно да учествувате во подготовката и реализацијата на натпреварите, Ве повикуваме да испратите на долунаведената e-адреса примери за прашања на заокружување со еден точен одговор од понудени четири опции (A, B, C и D) и задачи за соодветните категории, кои би можеле да бидат земени предвид при составувањето на тестовите. Ги очекуваме вашите предлози најдоцна до 5 февруари 2019.
Воедно упатуваме повик за пријавување на училишта – кандидати за домаќини на општински и регионален натпревар.
Важно: Училиштата – кандидати за домаќини на општински и регионален натпревар да се пријават на дадената електронска адреса најдоцна до 15 февруари за да може да се планираат натпреварите. Препорачуваме предметните наставници од општината и регионот меѓусебно да се договорат и училиштата-домаќини да ротираат.
Се радуваме на нашата соработка.

Со почит,

Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

контакт e-mail: natprevar.hemija@gmail.com
web: http://sctm.mk/natprevari-2019-mk.htm
https://www.facebook.com/sctmacedonia

Соопштение
28.12.2018

Почитувани ученици и наставници,
пријавувањето за овогодишниот натпревар по хемија за учениците од средните училишта во Македонија во организација на Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) е отворено.

Формуларот за пријавување може да го пополните ТУКА.

Термините за натпреварите по хемија за учениците од средните училишта за 2018/19 година година се веќе објавени:

  • 16 март 2019 година – општински
  • 6 април 2019 година – регионален
  • 18 мај 2019 година – државен

Правилата се дефинирани во Правилникот за организација и реализација на натпреварите (даден подолу), а основните принципи на натпреварите си остануваат исти:
- право на пријавување за општински натпревар има секој ученик
- натпреварот се одржува во 4 категории дефинирани според програмата за гимназиско образование: I, II, III и IV година/категорија, а за стручните училишта според табелата дадена подолу во Категории
- темите од тековната година за општински, регионален и државен натпревар се дадени во документот Распоред на темите подолу на страницава
- за регионален и државен натпревар за I, II, III и IV категорија треба да се совлада и кусиот дополнителен материјал со цел проширување на знаењата од темите кои се изучуваат во соодветната година (даден подолу)
- пријавувањето го координира наставникoт-ментор, кој пополнува електронска пријава за секој ученик на дадената веб страница (задолжително да се внесат е-mail адреси и од учениците и од наставниците)
- веб регистрацијата ќе биде отворена до 1 март 2019 год. до 23:59 часот
- за учество на натпреварот се плаќа котизација од 300 денари за секој ученик. Пример за уплатница е даден долу и во неа задолжително треба да биде внесено име/имиња на учениците за кои е уплатата. За уплата со фактура обратете се со барање за фактура на e-mail: natprevar.hemija@gmail.com и наведете за кое училиште и за кои ученици е уплатата. Уплатата треба да се направи најдоцна до 8 март 2019 год.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ И ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ!

Срдечен поздрав и СРЕЌНА, ВЕСЕЛА И УСПЕШНА 2019!
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

контакт e-mail: natprevar.hemija@gmail.com
web: http://sctm.mk/natprevari-2019-mk.htm
https://www.facebook.com/sctmacedonia

Соопштение
31.10.2018

Почитувани ученици и наставници,
и оваа година Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) ќе ги организира и реализира натпреварите по хемија за учениците ос основното и средното образование.
Термините за натпреварите по хемија за учениците од основните и средните училишта за 2018/19 година година се:

  • 16 март 2019 година – општински натпревари
  • 6 април 2019 година – регионални натпревари
  • 17 мај 2019 година – државен натпревар за основни училишта
  • 18 мај 2019 година – државен натпревар за средни училишта

Правилата се дефинирани воПравилникот за организација и реализација на натпреварите, а основните принципи на натпреварите си остануваат исти.
Веб регистрацијата ќе биде отворена во јануари 2019 година.

ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ И СЛЕДЕТЕ ГИ ИНФОРМАЦИИТЕ!

Срдечен поздрав,
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

 

ДОКУМЕНТИ:

13ти Студентски конгрес на СХТМ

19-21 септември, 2019, Скопје

Вести