Натпревари по хемија - основно - 2018/2019

Соопштение
17.01.2019

Почитувани наставници,

Со задоволство Ве информираме дека секојдневно пристигнуваат пријави за учество на натпреварот по хемија за ученици од основното образование.
Доколку имате желба поактивно да учествувате во подготовката и реализацијата на натпреварите, Ве повикуваме да испратите на долунаведената e-адреса примери за прашања на заокружување со еден точен одговор од понудени четири опции (A, B, C и D) и/или проблеми за соодветните категории, кои би можеле да бидат земени предвид при составувањето на тестовите. Ги очекуваме Вашите предлози најдоцна до 5 февруари 2019.
Воедно упатуваме повик за пријавување на училишта – кандидати за домаќини на општински и регионален натпревар. Училиштата-домаќини на општински/регионален натпревар имаат право да пријават уште по двајца ученици во секоја категорија (сo пријава и уплатeна котизација во предвидениот рок).
Важно: Училиштата – кандидати за домаќини на општински и регионален натпревар да се пријават на дадената електронска адреса најдоцна до 15 февруари за да може да се планираат натпреварите. Препорачуваме предметните наставници од општината и регионот меѓусебно да се договорат и училиштата-домаќини да ротираат.

Се радуваме на нашата соработка.
Со почит,
Секција за хемиско образование, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија
e-пошта СХО (натпревар основно): natprevar.hemija.osnovno@gmail.com
Web: http://www.pmf.ukim.edu.mk/PMF/Chemistry/sojuz/index-mk.htm 
e-пошта СХТМ: sctmacedonia@gmail.com

Соопштение
28.12.2018

Почитувани ученици и наставници,
пријавувањето за овогодишниот натпревар по хемија за учениците од основните училишта во Македонија во организација на Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) е отворено.

Формуларот за пријавување може да го пополните ТУКА.

Термините за натпреварите по хемија за учениците од основните училишта за 2018/19 година се веќе објавени:

  • 16 март 2019 година – општински
  • 6 април 2019 година – регионален
  • 17 мај 2019 година – државен

Правилата се дефинирани во Правилникот за организација и реализација на натпреварите (даден подолу), а основните принципи на натпреварите остануваат исти:
- право на учество има секој ученик од VIII и од IX одделение од сите основни училишта во Република Македонија
- секое пријавено училиште на oпштинскиот натпревар може да учествува со максимален број ученици во соодветната категорија кој е еднаков на вкупниот број паралелки од таа категорија помножен со 3. Учениците, доколку нивниот број е поголем од дозволениот, ги утврдува предметниот наставник по претходно спроведен училишен натпревар
- натпреварот се одржува во 2 категории дефинирани според програмата по хемија за основно образование: Категорија 1 – VIII и Категорија 2 – IX одделение
- за регионален и државен натпревар треба да се совлада и кусиот дополнителен материјал поврзан со соодветните наставни содржини со цел проширување на знаењата од темите кои се изучуваат во соодветните одделенија (даден подолу)
- пријавувањето го координира наставникoт-ментор, кој треба да ја пополни електронската пријава за секој ученик на посочената веб страница (задолжително да се внесат е-mail адреси и од учениците и од наставниците)


- веб регистрацијата ќе биде отворена до 1 март 2019 год. до 23:59 часот
- за учество на натпреварот се плаќа котизација од 300 денари за секој ученик.

Пример за уплатница е даден долу и во неа задолжително треба да биде внесено име/имиња на учениците за кои е уплатата. За уплата со фактура обратете се со барање за фактура на e-mail: natprevar.hemija.osnovno@gmail.com и наведете за кое училиште и за кои ученици е уплатата. Уплатата треба да се направи  најдоцна до 8 март 2019 год.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ И ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ!

Срдечен поздрав и СРЕЌНА, ВЕСЕЛА И УСПЕШНА 2019!
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

контакт e-mail: natprevar.hemija.osnovno@gmail.com
web: http://www.sctm.mk/natprevari-osnovno-2019-mk.htm
https://www.facebook.com/sctmacedonia

 

Соопштение
31.10.2018

Почитувани ученици и наставници,
и оваа година Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН) ќе ги организира и реализира натпреварите по хемија за учениците ос основното и средното образование.
Термините за натпреварите по хемија за учениците од основните и средните училишта за 2018/19 година година се:

  • 16 март 2019 година – општински натпревари
  • 6 април 2019 година – регионални натпревари
  • 17 мај 2019 година – државен натпревар за основни училишта
  • 18 мај 2019 година – државен натпревар за средни училишта

Правилата се дефинирани воПравилникот за организација и реализација на натпреварите, а основните принципи на натпреварите си остануваат исти.
Веб регистрацијата ќе биде отворена во јануари 2019 година.

ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ И СЛЕДЕТЕ ГИ ИНФОРМАЦИИТЕ!

Срдечен поздрав, 
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија

 

ДОКУМЕНТИ:

13ти Студентски конгрес на СХТМ

19-21 септември, 2019, Скопје

Вести