14-ти СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС НА СХТМ

 

Книга на апстракти

Драги студенти,

14-тиот студентски конгрес ќе се одржи комбинирано со физичко присуство и online.

Програмата можете да ја надете на следниот ЛИНК.

 

Организатори:
вонр. проф. Елена Величкова Никова, научен одбор, velickova@tmf.ukim.edu.mk
 доц. Војо Јованов, организациски одбор, vojo@tmf.ukim.edu.mk
асс. Пеце Шеровски, sherovski.p@hotmail.com
асс. Леон Стојанов, leon_stojanov@yahoo.com

 

Трета најава, 16.7.2021

Драги студенти,

Задоволство ни е да ви го најавиме 14-ти Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество), кој ќе се одржи во Скопје, Република Северна Македонија на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, во периодот од 30ти септември до 2ри  октомври 2021 согласно препораките за Covid-19 на комбиниран начин, односно со физичко присуство за домашните учесници (и сите што сакаат да дојдат) и онлајн учество за странските учесници. Коорганизацијата на конгресот е поддржана од проектот: RIS ALiCE: Аl-богати индустриски остатоци за добивање на минерални врзива во ИЈИЕ регионот, од програмата на Европскиот Институт за Иновации и Технологии (Суровини)–EIT (Raw Materials).

Целта на конгресот е да се претстават резултатите од дипломски, постдипломски и докторски истражувања преку усни презентации. Може да се пријават теми од сите области на чистата и применетата хемија како и хемиското инженерство.
Рокот за пријавување е продолжен до 15.09.2021, а котизацијата изнесува 10 евра за домашните и 20 евра за странските учесници. Сите апстракти може да се пратат на е-маил адресата: studentskikongres14@tmf.ukim.edu.mk


За учесниците од Македонија уплатата (во денарска противвреднст) да се изврши до:
– назив на примач: СХТМ Скопје
– адреса: Институт за хемија, ул. Архимедова бр. 5, Скопје
– жиро-сметка: 300000001352895 Комерцијална банка, Скопје
– даночен број: 4030954350704
– цел на дознака: котизација за 14-ти студентски конгрес

Веб страната (www.tmf.ukim.edu.mkwww.sctm.mk) ќе биде ажурирана со нови информации, Ве молиме да ја следите. Ве очекуваме со вашите презентации да го збогатите овој конгрес и да се запознаете со истражувањата на младите од регионот.

Организатори:
вонр. проф. Елена Величкова Никова, научен одбор, velickova@tmf.ukim.edu.mk
 доц. Војо Јованов, организациски одбор, vojo@tmf.ukim.edu.mk
асс. Пеце Шеровски, sherovski.p@hotmail.com
асс. Леон Стојанов, leon_stojanov@yahoo.com

 

Втора најава, 11.5.2021

Драги студенти,
Задоволство ни е да ви го најавиме14-ти Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество), кој ќе се одржи во Скопје, Република Северна Македонија на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, во периодот од 30ти септември до 2ри  октомври 2021 согласно препораките за Covid-19 на комбиниран начин, односно со физичко присуство за домашните учесници (и сите што сакаат да дојдат) и онлајн учество за странските учесници. Ко-организацијата на конгресот е поддржана од проектот: RIS ALiCE: Аl-богати индустриски остатоци за добивање на минерални врзива во ИЈИЕ регионот, од програмата на Европскиот Институт за Иновации и Технологии (Суровини)–EIT (Raw Materials).
Целта на конгресот е да се претстават резултатите од дипломски, постдипломски и докторски истражувања преку усни презентации. Може да се пријават теми од сите области на чистата и применетата хемија како и хемиското инженерство.

Пример за апстракт може да најдете ТУКА.


Рокот за пријавување е до 15.07.2021, а котизацијата изнесува 10 евра за домашните и 20 евра за странските учесници.
За учесниците од Македонија уплатата (во денарска противвреднст) да се изврши до:
– назив на примач: СХТМ Скопје
– адреса: Институт за хемија, ул. Архимедова бр. 5, Скопје
– жиро-сметка: 300000001352895 Комерцијална банка, Скопје
– даночен број: 4030954350704
– цел на дознака: котизација за 14-ти студентски конгрес
Веб страната (www.tmf.ukim.edu.mkwww.sctm.mk) ќе биде ажурирана со нови информации, Ве молиме да ја следите. Ве очекуваме со вашите презентации да го збогатите овој конгрес и да се запознаете со истражувањата на младите од регионот.
Организатори:
вонр. проф. Елена Величкова Никова, научен одбор, velickova@tmf.ukim.edu.mk
доц. Војо Јованов, организациски одбор, vojo@tmf.ukim.edu.mk
асс. Пеце Шеровски, sherovski.p@hotmail.com
асс. Леон Стојанов, leon_stojanov@yahoo.com

 

Прва најава, 1.3.2021

Драги студенти,

Задоволство ни е да ви го најавиме 14-ти Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество), кој ќе се одржи во Скопје, Република  Северна или Р.С.Македонија на Технолошко-металуршкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, во периодот од 30ти септември до 2ри  октомври 2021 согласно препораките за Covid-19. Ко-организацијата на конгресот е поддржана од проектот: RIS ALiCE: Аl-богати индустриски остатоци за добивање на минерални врзива во ИЈИЕ регионот, од програмата на Европскиот Институт за Иновации и Технологии (Суровини)–EIT (Raw Materials).

Целта на конгресот е да се претстават резултатите од дипломски, постдипломски и докторски истражувања преку усни презентации. Може да се пријават теми од сите области на чистата и применетата хемија како и хемиското инженерство.

Пример за апстракт може да најдете ТУКА.

Веб страната (www.tmf.ukim.edu.mk; www.sctm.mk) ќе биде ажурирана со нови информации, Ве молиме да ја следите. Ве очекуваме со вашите презентации да го збогатите овој конгрес и да се запознаете со истражувањата на младите од регионот.

Организатори:
вонр. проф. Елена Величкова Никова, научен одбор, velickova@tmf.ukim.edu.mk
доц. Војо Јованов, организациски одбор, vojo@tmf.ukim.edu.mk
асс. Пеце Шеровски, sherovski.p@hotmail.com
асс. Леон Стојанов, leon_stojanov@yahoo.com

27-ми Конгрес на СХТМ

25–28 септември, 2024, Охрид

Вести