Научни манифестации

26th Congress of SCTM
Хотел „Метропол“, Охрид, 20–23 септември, 2023
Jадранка Блажевска-Гилев, Билјана Анѓушева

Пример за апстракт во книгата на апстракти.

Book of apstracts

15th Students' Congress of SCTM
Институт за хемија, Скопје, 29 септември – 1 октомври, 2022
Наташа Ристовска, Пеце Шеровски

14th Students' Congress of SCTM
Технолошко-металуршки факултет, 30 септември – 3 октомври, 2021
Елена Величкова Никова, Војо Јованов

Книга на апстракти

Пример за апстракт во книгата на апстракти.

13th Students' Congress of SCTM
Институт за хемија, Скопје, 19-21 септември, 2019
Миха Буклевски, Катарина Јосифовска

Книга на апстракти

25th Congress of SCTM
Хотел „Метропол“, Охрид, 19-22 септември, 2018
Трајче Стафилов, Виктор Стефов

Книга на апстракти

East-West Chemistry conference

Хотел „Александар Палс“, Скопје, 12-14 октомври, 2017
Mustafa Culha, Зоран Здравковски

XII Students' Congress of SCTM
Хотел „Александар Палс“, Скопје, 12-14 октомври, 2017
Јадранка Блажевска Гилев, Александра Бужаровска

XXIV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Хотел „Метропол“, Охрид, 11-14 септември, 2016
Елена Томовса, Загорка Конеска

XI Students' Congress of Pure and Applied Chemistry of SCTM
Институт за хемија, Скопје, 24-25 септември, 2015
Марина Стефова, Јасмина Петреска Станоева

XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Хотел „Метропол“, Охрид, 9-11 октомври, 2014
Јане Богданов, Љупчо Пејов

X Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Технолошко-металуршки факултет, 17-18 октомври, 2013
Загорка Конеска, Ружица Манојловиќ

XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Хотел „Метропол“, Охрид, 5-9 септември 2012
Перица Пауновиќ, Орце Поповски

IX Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Институт за хемија, Скопје, 6-8 октомври, 2011
Владимир Петрушевски, Марина Стојановска

Заслуги на хемијата и технологијата за најважните достигања на современото живеење
Промоција на изложба по повод година на хемијата, ТМФ, Скопје, 2011
Светомир Хаџи Јорданов (Унгарското хемиско друштво и Американско хемиско друштво)

XI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Хотел „Десарет“, Охрид, 23-26 септември, 2010
Владимир Ивановски, Валентин Мирчески

VIII Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Технолошко-металуршки факултет, Скопје, 8-10 октомври, 2009
Александра Бужаровска, Весна Рафајловска

XX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Хотел „Метропол“, Охрид, 17-20 септември, 2008
Светомир Хаџи Јорданов, Слободанка Ќосева

V Конгрес на металурзите на Македонија
Хотел „Метропол“, Охрид, 17-20 септември, 2008
Светомир Хаџи Јорданов, Слободанка Ќосева

VII Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Институт за хемија, Скопје, 4-6 октомври, 2007
Владимир Петрушевски, Сандра Димитровска-Лазова

Јубилеј на великанот на хемијата Д. И. Менделеев (1834-1907) – 2007
Клуб на пратеници, Скопје, 2007
Светомир Хаџи Јорданов, Слободанка Ќосева

XIX Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Хотел „Метропол“, Охрид, 10-14 септември, 2006
Киро Стојаноски

International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries (ICOSECS 5),
Хотел „Метропол“, Охрид, 10-14 септември, 2006
Светомир Хаџи Јорданов, Зоран Здравковски

VI Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Технолошко-металуршки факултет, Скопје, 1-2 декември, 2005
Владимир Ивановски, Весна Рафајловска

XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Хотел „Метропол“, Охрид, 23-25 септември, 2004
Маја Цветковска, Вера Мешко

V Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Институт за хемија, Скопје, 16-18 октомври, 2003
Валентин Мирчески, Емил Поповски

XVII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Институт за хемија, Скопје, 18-20 април, 2002
Владимир Петрушевски, Верка Јорданоска

IV Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Технолошко-металуршки факултет, Скопје, 12-13 октомври, 2000
Игор Јорданов, Гордана Богоева Гацева

XVI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Технолошко-металуршки факултет, 28-30 октомври, Скопје, 1999
Фредерика Поповска-Павловска

III Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Институт за хемија, Скопје, 28-29 мај, 1998
Глигор Јовановски, Зоран Здравковски

XV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Институт за хемија, Скопје, 2-4 октомври, 1997
Киро Стојаноски, Симка Петровска-Јовановиќ

II Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Технолошко-металуршки факултет, Скопје, 24-25 октомври, 1996
Мирјана Боцевска, Елеонора Винкелхаузен, Тома Грчев

XIV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
Технолошко-металуршки факултет, 26-28 октомври, Скопје, 1995
Љубомир Цветков, Филимена Поповска

Прво советување за полимери и полимерни материјали
Технолошко-металуршки факултет, 26-28 октомври, Скопје, 1995
Милан Стојчески

I Congress of Pure and Applied Chemistry for the Students of Macedonia
Институт за хемија, Скопје, 6-7 октомври, 1994
Орхидеја Групче, Владимир Петрушевски, Мињаш Жугиќ

XIII Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
Институт за хемија, Скопје, 10-12 јуни, 1993
Корнелија Стојанова, Трајче Стафилов

XII Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
Технолошко-металуршки факултет, 19-21 септември, Скопје, 1991
Тома Грчев, Фредерика Поповска-Павловска

X Југословенско советување по општа и применета спектроскопија и
III Југословенски симпозиум за молекуларни науки Охрид, 12-16 јуни, 1989
Бојан Шоптрајанов, Трајче Стафилов

XI Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
Институт за хемија, Скопје, 5-7 октомври, 1989
Глигор Јовановски, Киро Стојаноски

X Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
Технолошко-металуршки факултет, април, Скопје, 1987
Бранко Попов, Нада Шопова

IX Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
Институт за хемија, Скопје, 6-7 јуни, 1985
Бојан Шоптрајанов, Методија Димески

XII Jугословенски конгрес на студенти по чиста и применета хемија
Скопје, 1983
Георги Костовски, Билјана Рикаловска, Славица Треневска, Виктор Стефов

Советување за латеритски руди во Југославија и
XVI Југословенска конференција за кристалографија
Скопје-Кавадарци 1981
Глигор Јовановски, Иван Петров

VI Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
Технолошко-металуршки факултет, јуни, Скопје, 1977

II Jугословенски конгрес за индустриска хемија и
V југословенски симпозиум за хемија и технологија на макромолекули
Скопје, 1-4 јуни, 1976
Боро Ладински, Лилјана Никушева

V Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
Институт за хемија, Скопје, 23-24 мај, 1975

V Jугословенско советување „Применета спектроскопија"
Скопје, 1974

IV Советување на хемичарите и технолозите на Македонија
Скопје, 1974

III Собир „Наука и стопанство"
Скопје, 1974

 

 

 

 

27-ми Конгрес на СХТМ

25–28 септември, 2024, Охрид

Вести