Семинари

III Семинар за наставници по хемија од основните училишта
On line, 17 октомври, 2020

V Семинар за наставници по хемија од средните училишта
Институт за хемија, ПМФ, Скопје, 2 март, 2019

II Семинар за наставници по хемија од основните училишта
Институт за хемија, ПМФ, Скопје, 16 февруари, 2019

IV Семинар за наставници по хемија од средните училишта
Институт за хемија, ПМФ, Скопје, 25 март, 2017

I Семинар за наставници по хемија од основните училишта
Институт за хемија, ПМФ, Скопје, 26 ноември, 2016

III Семинар за наставници по хемија од средните училишта
Институт за хемија, ПМФ, Скопје, 26 март, 2016

 


27-ми Конгрес на СХТМ

25–28 септември, 2024, Охрид

Вести