Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering - MJCCE

MJCCE Cover page

MJCCE за прв пат е издадено во 1974 и сега се издава два пати годишно. Тоа содржи прегледни трудови, оригинални научни трудови, куси соопштенија, професионални трудови и други интересни вести од сите области на хемијата и технологијата.
Сите трудови се на англиски јазик и се рецензирани од страна на најмалку двајца независни рецензенти.
Трудовите објавени во MJCCE се вклучени во најважните бази на научни публикации: Chemical Abstracts, Scopus, EBSCO, Science Citation Index-Expanded, Web of Science, Chemistry Citation Index - Extended, Journal Citation Report/ Science Edition итн.
MJCCE е списание со слободен пристап и за 2016 има SCI фактор на влијание (impact factor) од 0,4.

 

Прашања и задачи по хемија за VIII одделение

zbirka Cover page

Марина Стојановска

Содржина

Рецензија

д-р Владимир Петрушевски, редовен професор

Ивана Димовска Нојковска, наставник

 

 

Принципи во хемиската номенклатура

ЛИНК ЗА СИМНУВАЊЕ

zbirka Cover page

Вовед во препораките на IUPAC

Г. Ј. Ли, Х. А. Фавр и В. В. Метаномски

македонското издание го подготвил

проф. д-р Зоран Здравковски

 

 

 

 

 

 

27-ми Конгрес на СХТМ

25–28 септември, 2024, Охрид

Вести