Натпревари по хемија 2022/2023

Соопштение
18.01.2023

Почитувани ученици и наставници,

отворено е пријавувањето за овогодишниот натпревар по хемија за учениците од средните училишта во Македонија во организација на Секцијата за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија (акредитирано здружение од МОН).

Правилата се дефинирани во Правилникот за организација и реализација на натпреварите, а основните принципи на натпреварите си остануваат исти:

- натпреварот се одржува во 4 категории дефинирани според програмата по хемија за гимназиско образование:  I, II, III и IV година/категорија (стручните училишта треба да се вклопат во овие категории според изучуваните теми наведени на веб страницата на БРО);

- право на пријавување за општински натпревар има секој ученик од средно училиште во Македонија;

- темите од тековната година за општински, регионален и државен натпревар се дадени во документот Распоред на темите,

- за регионален и државен натпревар за I, II, III и IV категорија треба да се совлада и кусиот дополнителен материјал со цел проширување на знаењата од темите кои се изучуваат во соодветната година (даден подолу),

- пријавувањето го координира наставникoт-ментор, кој пополнува електронска пријава за секој ученик (задолжително да се внесат е-mail адреси и од учениците и од наставниците).


Општинските натпревари и оваа година  ќе се одржат online, со физичко присуство во училиштата на 24 февруари 2023,а точното време ќе биде определено во зависност од бројот на пријавени ученици. За организацијата на натпреварот и почитувањето на здравствените протоколи ќе биде одговорен наставникот – координатор, секој во своето училиште. За непречено одвивање на натпреварот ќе биде потребен компјутер за секој натпреварувач, по еден компјутер со камера и микрофон во секоја училница и стабилна интернет врска.

Формуларот за пријавување може да го пополните ТУКА. Задолжително треба да се внесе точен e-mail на секој ученик.


Веб регистрацијата ќе биде отворена до 3 февруари 2023 година во 18:00 часот!

За учество на натпреварот се плаќа котизација од 300 денари за секој ученик. Пример за уплатница е даден долу и во неа задолжително треба да биде внесено име/имиња на учениците (училиште и категорија) за кои е уплатата. Уплатата треба да се направи најдоцна до 3 февруари 2023 година.

За уплата со фактура обратете се со барање за фактура на e-mail најдоцна до 3 февруари 2023 година и наведете за кое училиште и за кои ученици е фактурата.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ И ПОДГОТВУВАЈТЕ СЕ!

Срдечен поздрав,
Секција за хемиско образование при Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија
контакт e-mail: natprevar.hemija@gmail.com;
web: http://sctm.mk 
https://www.facebook.com/sctmacedonia

 

 

26-ти Конгрес на СХТМ

20–23 септември, 2023, Охрид

Вести